Ook op zoek naar een betrouwbare transporteur?

Privacyverklaring

Wijnen Trucking Service B.V., nader te noemen Wijnen Trucking Service, gevestigd aan de Venloseweg 3, 5993 PG te Maasbree, verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De Privacy Policy ziet op de verwerking van de persoonsgegevens via de website www.wijnentruckingservice.nl.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Naam bedrijf + contactgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • Email adres;
  • Overige zaken zoals nodig voor de uitvoering van de overeenkomst of zover daarvoor toestemming is gegeven door u.

Wijnen Trucking Service kan bijzondere- en strafrechtelijke persoonsgegevens van u verwerken, omdat u deze gegevens aan ons verstrekt voor uitvoering van de overeenkomst of op basis van een wettelijke verplichting. Indien dit niet het geval is zal Wijnen Trucking Service uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Wijnen Trucking Service. Deze worden hieronder toegelicht:

Contact opnemen
Uw gegevens zullen worden verzameld wanneer u contact op neemt met Wijnen Trucking Service via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Wijnen Trucking Service verwerkt persoonsgegevens voor het grootste gedeelte op basis van de grondslag ‘uitvoering van de overeenkomst’. Wanneer de persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn voor het correct opstellen en/of uitvoeren van de overeenkomst vraagt Wijnen Trucking Service u eerst om toestemming

Bewaartermijn van de gegevens
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De gegevens zullen enkel gebruikt worden om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij Wijnen Trucking Service op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren. Wijnen Trucking Service hanteert de volgende bewaartermijnen:

Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Wijnen Trucking Service via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard

Sollicitanten
Vier weken na de het beëindigen van de sollicitatieprocedure, welke termijn met toestemming verlengd kan worden. Voor persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden zal Wijnen Trucking Service zich aan de wettelijke bewaartermijnen houden. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Wijnen Trucking Service dit op basis van de wet verplicht is of het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Beveiliging
Er zullen van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën worden gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Wijnen Trucking Service worden beheerd zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast neemt Wijnen Trucking Service passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Uw rechten

Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijden uw gegevens op te vragen die bij Wijnen Trucking Service worden vastgelegd en bewaard. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Wijnen Trucking Service. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Indien uw gegevens niet kloppen of als uw gegevens zijn veranderd, heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Wijnen Trucking Service.

Recht op overdracht
Mocht u uw gegevens nodig hebben die bij Wijnen Trucking Service opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Wijnen Trucking Service al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Wijnen Trucking Service vastgelegd zijn, dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die uw wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van andere personen in te zien.

Wijzigingen

Wijnen Trucking Service kan deze privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op via deze website aangeboden informatie, inclusief deze privacy policy, is gewijzigd.